به زودی با سایت جدید همراه شما خواهیم بود.

تا پایان زمان به روز رسانی تارنمای سازمان جهاد علوم پزشکی تهران می توانید از سامانه آموزش مجازی این مجموعه دیدن فرمایید.