رد کردن لینک ها

 

ایام هفته تاریخ 8:30-10:30 10:45-10:30 10:45-12:45 13:15-12:45 13:15-15:15 15:30-15:15 17:30-15:30
چهارشنبه 97/8/30 توجیه دوره آموزشی
خانم کاوه زاده 

    

میان وعده
صبح
اصول مشاوره ژنتیک
دکتر فرشیدی    
ناهار و نماز روانشناسی مشاوره
دکتر هنرمند    
میان وعده
عصر
ژنتیک پایه
دکتر کرامتی پور
    
پنج شنبه 97/9/1 اصول رسم شجره
دکتر محمدی    
میان وعده
صبح
اصول رسم شجره
دکتر محمدی    
ناهار و نماز ضریب هم خونی و خویشاوندی
دکتر محمدی

    

میان وعده
عصر
ضریب هم خونی و خویشاوندی
دکتر محمدی    
جمعه 97/9/2 الگو های توارث مندلی
دکتر مهدیه    
میان وعده
صبح
الگو های توارث مندلی
دکتر مهدیه    
ناهار و نماز الگو های توارث مندلی
دکتر کرامتی پور    
چهارشنبه 97/9/14 الگو های توارث مندلی
دکتر فرشیدی    
میان وعده
صبح
الگو های توارث مندلی
دکتر کرامتی پور    
ناهار و نماز ژنتیک جمعیت
دکتر کرامتی پور    
میان وعده
عصر
اپیدمیولوژی بیماری های ژنتیک
دکتر دستگیری    
پنج شنبه 97/9/15 محاسبه خطر تکرار
دکتر سوسن آبادی    
میان وعده
صبح
محاسبه خطر تکرار
دکتر سوسن آبادی    
ناهار و نماز نشانه شناسی
دیس مورفولوژی
دکتر ملک نیا    
میان وعده
عصر
نشانه شناسی
دیس مورفولوژی
دکتر ملک نیا    
جمعه 97/9/16 ناشنوایی و ژنتیک
دکتر مروتی    
میان وعده
صبح
ناشنوایی و ژنتیک
دکتر مروتی    
ناهار و نماز اختلالات بینایی و ژنتیک
دکتر بوشهری    

 

 

 

ایام هفته تاریخ 8:30-10:30 10:45-10:30 10:45-12:45 13:15-12:45 13:15-15:15 15:30-15:15 17:30-15:30
چهارشنبه 97/9/28 آشنایی با اصول آزمایشگاهی سیتوژنتیک
دکترمحجوبی    
میان وعده
صبح
آشنایی با اصول آزمایشگاهی سیتوژنتیک
دکترمحجوبی    
ناهار و نماز بیماری های متابولیک
دکتر فرشیدی
    
میان وعده
عصر
غربالگری نوزادی
دکتر فرشیدی
    
پنج شنبه 97/9/29 سقط مکرر

دکتر سیدحسنی

    

میان وعده
صبح
نازایی و ناباروری

دکتر سیدحسنی

    

ناهار و نماز اختلالات نوروماسکولار
دکتر حقی آشیانی
 

    

میان وعده
عصر
اختلالات نوروماسکولار
دکتر حقی آشیانی
    
جمعه 97/9/30 کوتاهی قد

دکتر صاحب الزمانی

    

میان وعده
صبح
اختلالات اسکلتی

دکتر صاحب الزمانی

    

ناهار و نماز
چهارشنبه 97/10/12 بیماریهای متابولیک

دکتر فرشیدی

    

میان وعده
صبح
بیماریهای متابولیک

دکتر فرشیدی

    

ناهار و نماز سرطان و ژنتیک
دکتر محجوبی

    

میان وعده
عصر
سرطان و ژنتیک
دکتر محجوبی
    
پنج شنبه 97/10/13 هموگلوبینوپاتی ها

دکتر آذر کیوان

    

میان وعده
صبح
سایر اختلالات خونی

دکتر آذر کیوان

    

ناهار و نماز آشنایی با اصول
آزمایشگاهی مولکولی
دکتر صابر
    
میان وعده
عصر
آشنایی با اصول آزمایشگاهی مولکولی
دکتر صابر
    
جمعه 97/10/14 غربالگری دوران بارداری

دکتر سیدحسنی

    

میان وعده
صبح
بیماریهای روانپزشکی و ژنتیک
آقای دکتر جعفری    
ناهار و نماز پزشکی قانونی
خانم دکتر جعفری
    

 

 

ایام هفته تاریخ 8:30-10:30 10:45-10:30 10:45-12:45 13:15-12:45 13:15-15:15 15:30-15:15 17:30-15:30
چهارشنبه 97/10/26 Adult Genetic
دکتر صابر
    
میان وعده
صبح
Adult Genetic
دکتر صابر
    
ناهار و نماز ناتوانی ذهنی و تاخیر تکاملی
دکتر آریانی
    
میان وعده
عصر
ناتوانی ذهنی و تاخیر تکاملی
دکتر آریانی
    
پنج شنبه 97/10/27 تراتولوژی
دکتر فرشیدی
    
میان وعده
صبح
روانشناسی مشاوره
دکتر کاظمی
    
ناهار و نماز نکات اخلاقی در ژنتیک
دکتر کاظمی
    
میان وعده
عصر
بیوانفورماتیک
خانم دکتر فلاح
    
جمعه 97/10/28 حل تمرین
دکتر محمدی
    
میان وعده
صبح
حل تمرین
دکتر محمدی
    

 

بازگشت به بالای صفحه