بررسی نقش کورکومین

بررسی نقش کورکومین گرفته شده از سلول های فیبروبلاست در تکثیر، جا به جایی و ترشح کلاژن در سلول های پوستی

پیشینه: در هنگام بهبود زخم، فیبربلاست ها باید به منطقه ای از بدن که زخم ایجاد شده منتقل شوند و تکثیر یابند. سرعت بخشیدن به جا به جایی فیبروبلاست ها به منطقه ای از بدن که زخم در حال بهبودی و ترمیم است ، سبب می شود تا پروسه و روند درمان زخم تا حد زیادی افزایش یابد . این مقاله به بررسی اثر غلظت های مختلف کورکومین بر تکثیر، جا به جایی و کلاژن سازی از طریق فیبروبلاست ها در روند بهبود و ترمیم زخم در شرایط آزمایشگاهی می پردازد.

روش تحقیق: با استفاده از شمارش سلول، سنجش حذفیات، و سنجش تمام کلاژن ها به بررسی غلظت های مختلف کورکومین (1، 3، 10، میلی جرم/ میلی گرم) و اثرات آن ها بر رشد، جا به جایی و کلاژن سازی از طریق فیبروبلاست ها پرداخته می شود.

یافته ها: از تمام غلظت های کورکومین آزمایش شده تنها 1 میلی گرم / میلی لیتر تکثیر سلولی در مقایسه با مقدار کنترلی و شواهد یافت شد. در حالی که مقدار باقی مانده ی  غلظت های کورکومین ( 3 و 10 میلی گرم / میلی لیتر) تاثیری شگرف آپوپتوز داشت. ( مقدار  P: 0.243) با توجه به شواهد موجود بین میزان جا به جایی سلول های فیبروبلاستی و فاصله ی میزان غلظت کورکومین تفاوت خاص و معنا داری وجود نداشت. بعلاوه، درمان سلول های فیبروبلاست با کورکومین تاثیری بر تولید و ترشح کلاژن نداشت.

نتیجه: این مطالعه نشان داد که کورکومین تأثیر قابل توجهی در کاهش تکثیر، مهاجرت و میزان ترشح کلاژن از طریق فیبروبلاست ها دارد.

 

بررسی نقش کورکومین

 

how curcumin affect the proliferation, migration and collagen secretion of skin – derived fibroblast cells

abstract

background: during dermal wound healing, fibroblast need, migrate into, and proliferate within the wound site. Accelerate migration of fibroblast across the skin lesion during dermal wound healing profoundly affects the healing processes. The effects of different concentrations of curcumin on proliferation, migration and collagenesis of fibroblast in relation with wound healing process were explored in vitro.

Materials and Methods:  the fibroblast cells were exposed to various Concentrations of curcumin (1, 3, and 10 mg/mg) and their effects on proliferation, migration and collagenesis of fibroblast were investigated using cell count, scratch assay and total collagen assay.

Results: Among the tested curcumin concentrations, only 1 mg/ml curcumin showed a slightly increase in cell proliferation, compared with control. While the remaning curcumin concentrations (3 and 10 mg/ml), had significantly apoptotic effect (P value: 0.243). Compared with control, there was no significant difference between migration rate of the fibroblast cells and different concentrations of curcumin. In addition, treatment of fibroblast cells with curcumin had no effect on collagen secretion.

Conclusion: This study demonstrated that curcumin had significant influence on decreasing proliferation, migration and collagen secretion rate of fibroblasts.

محقق : میترا کرمانیان

لینک 1

دیدگاه ها غیرفعال است