دوره آموزش بهداشت دهان و دندان ویژه مراقبین سلامت مدارس به همت جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران تدوین و با مساعدت اداره بهداشت و تندرستی آموزش و پرورش شهر تهران برای ۴۰۰ نفر از مراقبین بهداشت مدارس برگزار گردید. با تمرکز ویژه بر این موضوع که توجه به سلامت کودکان موجب کاهش مشکلات و هزینه های درمان در آینده خواهد شد، اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، دوره جامع آموزشی ویژه مراقبین بهداشت مدارس را تدوین کرده که بخش اول آن مبحث، سلامت دهان و دندان است و در این مبحث، قریب بر ۴۰۰ مراقب بهداشت شرکت کردند، در این بازید جناب آقای ملک شی از روند برگزاری دوره و میزان رضایت شرکت کنندگان مطلع گردید.

دیدگاه ها غیرفعال است