آزمــون گـروه  نـو د و  شـش ، دوره ی آموزشی آمادگی دوران بارداری

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

آزمون گـروه نـود و شـش دوره ی آموزشی آمادگی دوران بارداری، روز جمعـه 98/09/01 در مـرکز شماره یک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار میـگردد.