رد کردن لینک ها

کارگاه های پرستاری

مقدمه

موضوع بهداشت و سلامت همواره از اولویت های هر جامعه ای محسوب می شود و نقش اساسی در سیاست گذاری های کلان هر کشور دارد. بنابراین کشف نیازهای بهداشتی جامعه و تلاش در جهت رفع نیازها همیشه دغدغه نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع سلامت می باشد. بی شک بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد درنظام سلامت و فراهم نمودن فرصت های آموزشی مناسب با حوزه فعالیت این افراد نفش موثری در دستیابی اهداف بهداشتی جامعه دارد.جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از پایگاه های علمی کشور در راستای رسالت آموزشی خود در حوزه سلامت همواره تلاش نموده است تا متناسب با نیازهای بهداشتی جامعه، دوره ها و کارگاه های مختلف آموزشی را طراحی و ارائه نماید تا علاوه بر انتقال دانش روز پزشکی، در زمینه توانمندسازی نیروهای متخصص که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط هستند نیز تاثیرگذارباشد. با توجه به جایگاه پرستاران در نظام سلامت و عهده دار شدن نقش ها و مسئولیت های حرفه ای متنوع در مراکز درمانی، کسب دانش و مهارت های تکنیکی مرتبط با حوزه فعالیت این عزیزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به استناد مجوز شماره ۲۲۵/۹۳/۳۸۱۳ مورخ ۹۳/۳/۲۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی جهت توانمندسازی پرسنل محترم پرستاری اقدام به برگزاری دوره های مهارتی کوتاه مدت در زمینه های گوناگون نموده است.دقت در اجرای کیفی دوره بر اساس آخرین استانداردهای پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح و منظم، استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر از ویژگی های مهم دوره های آموزشی این معاونت محسوب می شود.

کارگاه پرستاری

ردیفنام دورهطول دورههزینه دورهروز کلاستاریخساعت
۱CPRپیشرفته۴ ساعت۴۰ هزار تومانسه شنبه۹۵/۲/۷۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۲ریتم خوانی۱۲ ساعت۱۲۰ هزار توماندوشنبه۹۵/۲/۶۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۳محاسبات دارویی۴ ساعت۴۰ هزار تومانجمعه۹۵/۲/۱۰۸ الی ۱۲
۴CPR پایه(بزرگسال،اطفال،نوزاد)۴ ساعت۴۰ هزار تومانجمعه۹۵/۲/۱۷۸ الی ۱۲
۵CPR پیشرفته بزرگسال۴ ساعت۴۰ هزار تومانیکشنبه۹۵/۲/۲۶۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۶تحلیل گازخونی شریانی۴ ساعت۴۰ هزار تومانپنجشنبه۹۵/۲/۹۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۷کنترل عفونت۴ ساعت۴۰ هزار تومانجمعه۹۵/۲/۲۴۸ الی ۱۲
۸IVدرمانی۴ ساعت۴۰ هزار تومانجمعه۹۵/۲/۳۱۸ الی ۱۲
۹اکسیژن درمانی۴ ساعت۴۰ هزار تومانیکشنبه۹۵/۲/۵۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۰معاینات فیزیکی۱۶ ساعت۱۶۰ هزار تومانشنبه و دوشنبه۹۵/۲/۱۱ لغایت ۹۵/۲/۲۰۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۱آموزش به بیمار۱۶ ساعت۱۶۰ هزار تومانیکشنبه و سه شنبه۹۵/۲/۱۲ لغایت ۹۵/۲/۲۱۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۲ایمنی بیماران۴ ساعت۴۰ هزار تومانیکشنبه۹۵/۳/۹۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۳بایش همودینامیک بیماران در ICU۴ ساعت۴۰ هزار تومانسه شنبه۹۵/۳/۴۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۴بایش همودینامیک بیماران در NICU۴ ساعت۴۰ هزار تومانسه شنبه۹۵/۳/۱۱۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۵TPN-PN۴ ساعت۴۰ هزار توماندوشنبه۹۵/۳/۳۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۶آزمایشات بالینی۴ ساعت۴۰ هزار تومانشنبه۹۵/۳/۸۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۷اداره و کنترل درد۴ ساعت۴۰ هزار تومانچهارشنبه۹۵/۳/۵۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۸شیمی درمانی۸ ساعت۸۰ هزار تومانپنجشنبه و جمعه۹۵/۳/۲۰ لغایت ۹۵/۳/۲۱۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۱۹فرآیند پرستاری۴ ساعت۴۰ هزار تومانپنجشنبه۹۵/۳/۲۷۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۲۰تجویز خون۴ ساعت۴۰ هزار تومانیکشنبه۹۵/۳/۹۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۲۱کار با تجهیزات پزشکی۴ ساعت۴۰ هزار تومانجمعه۹۵/۳/۲۸۸ الی ۱۲
۲۲پیشگیری و درمان زخم های فشاری۴ ساعت۴۰ هزار تومانشنبه۹۵/۳/۲۹۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
۲۳مراقبت از راه هوایی مصنوعی۴ ساعت۴۰ هزار تومانجمعه۹۵/۳/۷۸ الی ۱۲
بازگشت به بالای صفحه