تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی  :

اسپکتروفتومتر- سانتریفیوژ- فلیم فتومتر- انکوباتور- سل کانتر- اتوآنالایزر- الیزاریدر

مدرس دوره :

آقای مهندس حبیبی