الکترونیک عمومی :

آشنایی با قطعات الکترونیکی و بستن مدارات مربوطه

مدرس دوره :

آقای مهندس زمانی