رد کردن لینک ها

تخصصی

تخصصی

کارگاه و همایشهای سلامت روان دوره های تخصصی

نام دورهمدت دورهنام مدرسهزینه(ریال)شرایط متقاضیان
کارگاه مقدماتی درمان روانشناختی مبتنی بر پذیرش وتعهد۱۶ساعت
(۲جلسه)
دکتر عبداله امیدی
(دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
۳.۲۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
آزمونهای روانشناختی
۱۶ساعت
(۲جلسه)
دکتر عبداله امیدی-دکتر پیر خائفی۳.۲۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
مبانی خلاقیت درمانی
۸ساعت
(۱جلسه)
دکتر علیرضا پیر خائفی
(عصب روانشناس، هیئت علمی دانشگاه آزاد)
۱.۵۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
داروشناسی (فارماکولوژی)
۸ساعت
(۲جلسه)
دکتر عکاشه
(روانپزشک، مدرس دانشگاه)
۱.۵۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس
روانشناسی و روانپزشکی به بالا
مصاحبه تشخیص بالینی
۱۲ساعت
(۲جلسه)
دکتر عکاشه-دکتر قاسمی
(روانپزشک، مدرس دانشگاه)
۲۵۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
طبقه بندی اختلالت روانی(DSM)
۸ساعت
(۲جلسه)
دکتر عکاشه-دکتر قاسمی
(روانپزشک، مدرس دانشگاه)
۱.۵۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
انیاگرام (شخصیت شناسی)-مقدماتی۸ساعت
(۲جلسه)
سهیل جعفر صالحی
(روانشناس، متخصص شناخت رفتار)
۱.۵۰۰.۰۰۰ویژه عموم،متخصصین(درمان،
مدیران،وکلا و بازاریابان)
روان درمانی پویشی (روانکاوی) Istdp
۲۰ساعت
(۵جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
۱۰.۰۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و روانپزشکی به بالا
درمان شناختی رفتاری (CBT)
صدساعت
(۲۰جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
۱۱.۰۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
رفتار درمانی دیالکتیک(DBT)
۱۶ساعت
(۲جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
۳.۲۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
زوج درمانی مبتنی بر رویکردهای نوین روانشناسی
۱۶ساعت
(۲جلسه)
دکتر امیدی-دکتر فاطمی۳.۲۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
آشنایی با تکنیکهای حضور ذهن(mindfulness)
۱۶ساعت
(۲جلسه)
دکتر امیدی-دکتر فاطمی۳.۲۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP) مقدماتی
شناخت سیستم عصبی وکارکرد ذهن،ارتباط موثر،هدف سازی
۶۰ساعت
(۳۰جلسه)
سهیل جعفر صالحی
(روانشناس، متخصص شناخت رفتار)
۶.۰۰۰.۰۰۰ویژه عموم،متخصصین(درمان،
مدیران،وکلا و بازاریابان)
هیپنوتیزم کلامی(اریکسونی)
۳۰ساعت
(۱۵جلسه)
دکتر امیرهوشنگ باقری-سهیل جعفرصالحی۶.۰۰۰.۰۰۰فارغ التحصیلnlpودانشجویان مقطع ارشد
روانشناسی و مشاوره و روانپزشکی به بالا
تکنیکهای مدیریت اضطراب،افسردگی،وسواس
۱۶ساعت
(۲جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
۳.۲۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
زوج درمانی سیستمی/تحلیلی
۲۴ساعت
(۳جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
۵.۰۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
مبانی نظریه انتخاب (ویلیام گلاسر)
۱۶ساعت
(۲جلسه)
دکتر علی صاحبی
(روانشناس، نماینده رسمی گلاسر در ایران)
۶.۰۰۰.۰۰۰دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
بازگشت به بالای صفحه